خانه / اخبار شهرستان / کتابخانه های عمومی باعث افزایش آگاهیهای عمومی و غنی شدن اوقات فراغت شهروندان می شوند .

کتابخانه های عمومی باعث افزایش آگاهیهای عمومی و غنی شدن اوقات فراغت شهروندان می شوند .

کتابخانه های عمومی باعث افزایش آگاهیهای عمومی و غنی شدن اوقات فراغت شهروندان می شوند .

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر در سال ۱۳۹۸به ریاست مهندس حیدری فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر وبا حضورنیکبخش مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ، اعضای انجمن وخبرنگاران درسالن اجتماعات فرمانداری ابهر برگزارشد..

دراین جلسه ابتدا بختیاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر با ارائه گزارش عملکرد انجمن و کتابخانه های عمومی شهرستان در  سال ۱۳۹۷ اعلام کرد باتلاش های صورت گرفته ۱۰درصد رشد شاخص های هدف ( عضو ، کتاب و امانت )داشتیم .وی باتقدیرازمساعدت های خوب شهرداران ، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد وجودکتابخانه هادرسطح شهرستان زمینه دسترسی آسان شهروندان به کتاب رافراهم نموده وباعث جذب شهروندان به کتاب وکتابخوانی و افزایش آگاهی و فرهنگ  عمومی می گردد، که در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر می باشد ، و کتابخانه های عمومی در حال حاضر با تعریف کارکرد فرهنگسرای عمومی در این راستا با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی گام بر می دارند . رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر در ادامه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را که با هدف ترویج فرهنگ منور رضوی و گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتابهای مرتبط با سیره ائمه معصومین علیهم السلام  برگزار می گردد ،تبیین و تشریح و ادارات شهرستان و عموم شهروندان را به مشارکت در این برنامه فرهنگی و معنوی دعوت کردند .

دراین جلسه نیک بخش مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان طی سخنانی به مشارکت مردمی وخیرین کتاب درسال ۹۷گریزی زدوافزود،درسال گذشته مردم استان زنجان ۱۳۰هزارجلدکتاب به نهادکتابخانه های استان هدیه کردندکه ارزش ریالی ان یک میلیاردو۳۰۰میلیون تومان است..مدیرکل کتابخانه های عمومی استان باتقدیرازحمایت های شهرداری های استان گفت شهرداری های شهرستان ابهر بابت سهم نیم درصدکتابخانه هاخوب عمل کرده اند..وی بااشاره به نقش مهم کتابخانه های عمومی درتوسعه جامعه بیان نمودپناه بردن به اندیشه ومطالعه نیازامروزجامعه برای فرار؛از زندگی ماشینی است .ایشان یک خبرخوش هم به ابهری های عزیزدادند واعلام کردند  دومین کتابخانه بزرگ بعدازمرکزاستان درابهر بازیربنای ۲۲۰۰مترمربع در حال احداث می باشد .

سپس بعدازنقطه ونظرات اعضای جلسه ، مهندس حیدری فرماندارشهرستان ابهرباتقدیرازخدمات و زحمات ارزشمند اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهرگفتند تنهاراه خروج ازچهارچوپ خشک زندگی امروزی ، مطالعه است ودرواقع انسان باخواندن مطالب مفیدمی تواندازخستگی های روزمره به آرامش برسد. فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ابهراظهار داشتندکتابخانه های عمومی ابزاری قدرتمنددرجامعه محسوب می شوندکه زمینه آگاهی وهوشیاری مردم رافراهم کرده وبابرنامه ریزی وارائه خدمات گوناگون موجب غنی شدن اوقات فراغت آنان می شوند .وامیدواریم دراین زمینه همه دستگاه های شهرستانی بااداره کتابخانه های شهرستان همکاری نمایند .