خانه / اخبار شهرستان / معرفی کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

معرفی کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی

آدرس: شهرستان ابهر، شهر ابهر بلوار طالقانی جنوبی کوچه شهید باهنر

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۲۷۸۱۶۳

کدپستی : ۴۵۶۱۸۷۳۸۹۵

زیر بنا ۳۳۱/سال تاسیس ۱۳۵۴

اینستاگرام: instagram.com/allamehlib_abhar

 

 

کتابخانه عمومی الزهرا                                      

آدرس :شهرستان ابهر، شهر ابهر خیابان امام خمینی 

کوچه مسجد سادات

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۲۷۲۳۳۶

کدپستی : ۴۵۶۱۸۶۶۵۷۵

زیر بنا ۳۲۰/سال تاسیس ۱۳۸۵

اینستاگرام: instagram.com/alzahralib_abhar

 

 

کتابخانه عمومی وحدت

آدرس : شهرستان ابهر ، شهر ابهر، شناط

خیابان  شهید بهشتی  ، میدان توحید

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۲۶۰۰۴۰

کد پستی : ۴۵۶۱۹۵۹۵۴۹

زیر بنا ۶۱۶ / سال تاسیس۱۳۷۳

اینستاگرام: instagram.com/vahdatlib_abhar

 

کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

آدرس : شهرستان ابهر ، شهر هیدج بلوار امام

 خیابان ملت ( روبروی شهرداری )

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۷۵۲۱۰۱

کدپستی : ۴۵۷۳۱۴۳۸۷۶

زیر بنا ۷۶۹ /سال تاسیس۱۳۷۵

اینستاگرام: instagram.com/hakimhidaji_hidaj_abhar

 

کتابخانه عمومی شهید مطهری

آدرس : شهرستان ابهر ، شهر صائین قلعه خیابان

امام خمینی (ره)- کوچه کتابخانه

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۶۲۲۵۵۰۰

کدپستی : ۴۵۷۴۱۴۳۹۷۸

زیر بنا ۸۲۰ /سال تاسیس ۱۳۶۹

اینستاگرام: instagram.com/motaharilib_saeinqaleh_abhar

 

کتابخانه عمومی  رازی 

آدرس: شهرستان ابهر ، شهر ابهر شریف آباد خیابان باهنر

پشت خانه های سازمانی

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۲۸۱۰۵۴

کدپستی : ۴۵۶۱۳۱۱۶۷۸

زیر بنا ۲۳۵ /سال تاسیس ۱۳۷۹

اینستاگرام: instagram.com/razilib_sharifabad_abhar

 

 

کتابخانه عمومی  امیر کبیر

آدرس : شهرستان ابهر ، روستای عمیداباد خیابان شهدا

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۶۷۲۲۵۶

کدپستی : ۴۵۷۴۱۹۸۱۳۶

زیر بنا ۲۴۰/ سال تاسیس ۱۳۸۲

اینستاگرام: instagram.com/amirkabirlib_amidabad_abhar

 

کتابخانه عمومی باقرالعلوم

آدرس :شهرستان ابهر،  روستای  درسجین ،

 خیابان شهید حسن دودانگه جنب مخابرات

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۳۶۷۲۹۵

کدپستی : ۴۵۶۴۱۱۹۹۹۵

زیر بنا ۲۵۳/ سال تاسیس ۱۳۷۷

اینستاگرام: instagram.com/bagheroloumlib_darasajin_abhar

کتابخانه عمومی  :عترت

آدرس :شهرستان ابهر ،  دهستان نورین

خیابان شهید شمس الدین حسینی جنب مخابرات

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۲۸۶۸۲۸

کدپستی : ۸۴۴۵۶ ۴۵۶۱۱

زیر بنا ۱۱۶/ سال تاسیس ۱۳۹۴

اینستاگرام: instagram.com/etratlib_norin_abhar

کتابخانه عمومی  ملاصدرا

آدرس : شهرستان ابهر  روستای پیرسقا جنب پست بانک

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۶۷۸۵۰۰

کدپستی : ۴۵۷۴۱۶۷۸۶۶

زیر بنا ۱۰۰/ سال تاسیس ۱۳۹۱

اینستاگرام: instagram.com/mollasadralib_pirsaqa_abhar

 

کتابخانه عمومی  ثار ا…

آدرس :شهرستان ابهر روستای الگزیر

خیابان دانش جنب مسسجدامام حسین (ع)

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۶۷۴۲۵۵

کدپستی : ۴۵۷۴۱۸۱۴۵۸

زیر بنا ۱۱۶/ سال تاسیس ۱۳۹۴

اینستاگرام: instagram.com/sarallahlib_algezir_abhar

 

کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج)

آدرس :شهرستان ابهر ، روستای قروه خیابان امام

مسجد صاحب الزمان (عج)

شماره تماس : ۰۲۴۳۵۳۶۲۸۳۸

کدپستی : ۴۵۶۱۱۱۱۱۱۱

زیر بنا ۱۰۰/ سال تاسیس ۱۳۹۴

اینستاگرام: instagram.com/sahebazamanlib_qerve_abhar

 

عبدالحسین بختیاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

ابهرطالقانی جنوبی کوچه شهید باهنرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی کد پستی : ۴۵۶۱۸۷۳۸۹۵ تماس : ۰۲۴۳۵۲۳۰۸۰۸

سایت :                   Abharplib.irاینستاگرام  :  instagram.com/abharlib